V tomto článku prinášame dôležité odporúčania a smernice týkajúce sa práce s priemyselnými žeriavmi. Pri manipulácii s bremenami je obzvlášť dôležité dodržať bezpečnostné opatrenia. Každý operátor žeriava musí byť oboznámený s bezpečnostnými pokynmi a postupmi používania žeriavov. Pravidelná rutinná kontrola a revízia žeriavov sú nevyhnutné pre zachovanie ich bezpečnosti a spoľahlivosti.

 

Tento článok slúži ako základný prehľad najčastejších chýb a s nimi súvisiacich predpisov a smerníc a neslúži na kompletný bezpečnostný návod pre použitie žeriavov. Každý žeriav, ktorý spĺňa predpisy má vyhotovený vlastný návod použitia – na základe ktorých by sa malo riadiť manipulácia a údržba žeriavov. Nedodržiavanie bezpečných postupov pri manipulácii s priemyselnými žeriavmi môže viesť k vážnym úrazom. Bezpečnosť pri používaní zdvíhacích zariadení upravuje Vyhláška č. 508/2009 Z. z.

 

Existujú však základné pravidlá, ktoré majú byť dodržané univerzálne pri všetkých typov a modelov priemyselných žeriavov.

 

“Často nás volajú na opravu závesného ovládača, ktoré má poškodené káble za následok nesprávneho použitia závesného ovládača. Žeriav sa nesmie byť ťahaný po ovládači, hlavne nie pod záťažou.” Ing. Balázs Bordács, Konateľ BGB Solutions s.r.o.

 

Najčastejšie chyby operátorov pri práce s priemyselnými žeriavmi:

 

 • Preťažovanie žeriavov

Moderné žeriavy majú zabudovaný systém automatického zastavenia v prípade pri skúšaní zdvihnutia väčšieho bremena, ako je povolené. Staršie systémy často ešte nedisponujú takouto technológiou a operátory manipulujú s bremenami nad menovitej nosnosti žeriava. Toto zvyšuje riziko pretrhnutia lana alebo reťaze alebo aj uvoľnenie brzdy. Vždy dodržiavajte maximálne nosnosti a kapacity žeriavov a viazacích prostriedkov podľa ich špecifikácií. Na základe článku 30. normy STN 27 0143 zdvíhacie zariadenie je možné používať len na účel, na ktorý sú konštruované, jeho nosnosť a podmienky prevádzky nesmú byť v prevádzke prekročené.

 

 • Nepozornosť

Manipulácia so žeriavmi si vyžaduje veľkú pozornosť. Akékoľvek narušenie pozornosti alebo nedostatok pozornosti môže viesť k nebezpečným situáciám ako sú zrážky.

Kolízia bremena pri používaní žeriava

 

 • Nebezpečné manévre

Operátori nesmú dvíhať bremeno pod uhlom alebo pohybovať sa pod zaveseným bremenom.

 

Denník zdvíhacieho zariadenia
 • Nesprávne uchopenie a viazanie bremien

Nesprávne umiestnenie bremena na háku žeriava a nesprávne používanie viazacích prostriedkov môže spôsobiť nepredvídateľné posunutie bremena počas zdvíhania alebo v najhoršom prípade aj pád bremena.

 

 • Nedostatočná kontrola pracovného prostredia

Dbajte na to, aby pracovisko bolo vždy bezpečné pre všetkých zamestnancov pri manipulácii s priemyselnými žeriavmi a viazacími prostriedkami.

 

 • Nedostatočná komunikácia

Je dôležité udržiavať jasnú a efektívnu komunikáciu počas manipulácie s žeriavmi.

 

 • Nepoužívanie osobných ochranných pomôcok

Bezpečnostné helmy, ochranné rukavice a ďalšie pomôcky by mali byť základným vybavením každého operátora žeriavov.

 

 • Chýbajúci alebo nevedený denník zdvíhacieho zariadenia

Denník je určený na vedenie záznamov o prevádzke zariadenia a musí obsahovať nasledovné údaje: číslo zariadenia, záznam o odovzdaní a prevzatí zariadenia, o prehliadkach a údržbe, o poruchách a ich odstráneniach. Musí byť uložený na stanovisku obsluhy alebo u prevádzkového technika zdvíhacích zariadení.

 

”Pravidelná prehliadka zdvíhacích zariadení je mimoriadne dôležitá a je povinnosťou každého prevádzkovateľa. Žeriavy môžu predstavovať značné riziko, ak sa ich pravidelné revízie a kontroly zanedbávajú.”  Ing. Balázs Bordács, Konateľ BGB Solutions s.r.o.

 

Zanedbávanie údržby a nedodržanie predpisov na strane prevádzkovateľa:


 • Nedostatočná a neodborná údržba

Pravidelná údržba je nevyhnutná na zabezpečenie bezpečného a efektívneho prevádzkovania. Zanedbávanie plánovanej údržby môže viesť k nehodám, poruchám, zvýšenému opotrebovaniu a skoršiemu výskytu porúch, čo môže mať za následok vysoké náklady na opravy a nepredvídateľné odstávky prevádzky. Na základe článku 20 písm. b normy STN 27 0143 k zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým zaistiť odbornú montáž, opravy a údržbu zdvíhacích zariadení.


 • Nedostatočné školenie a príprava operátorov

Každý operátor má absolvovať riadnu prípravu na obsluhu žeriavov a viazacích prostriedkov. Operátori musia mať pred prvým použitím dôkladné vedomosti týkajúce sa fungovana a používania rôznych typov žeriavov, bezpečnostných predpisov a postupov. K používaní žeriavov sú nutné doklady ako žeriavnicky preukaz a preukaz viazača bremien. Tieto doklady osvedčujú spôsobilosť a oprávnenie zamestnancov na samostatné ovládanie zdvíhacích zariadení a na samostatné viazanie, zavesovanie bremien. Musia obsahovať aj záznamy o účasti na školeniach.

 

 • Chýbajúce zápisy o skúškach

Zápisy sú povinnou súčasťou dokumentácie žeriavov a musia obsahovať výsledky odborných skúšok a zápisy o skúškach zariadení po ich opravách. V zápisoch musí byť zahrnutý rozsah skúšok, výsledky skúšok, rozhodnutie o použiteľnosti skúšaného zariadenia a prípadné opatrenia potrebné na zaistenie jeho bezpečnej prevádzky. Taktiež musí byť uvedený dátum skúšky a podpis osoby vykonávajúcej skúšku.

 

Ignorovanie príznakov opotrebenia žeriava
 • Ignorovanie príznakov opotrebenia

Operátori žeriavov by mali pravidelne vykonať vizuálnu kontrolu žeriavov a ich komponentov a informovať osoby zodpovedné za údržbu alebo nadriadených. Je obzvlášť dôležité včas reagovať na akýkoľvek vážnych známok opotrebenia a prerušiť prácu so žeriavom, až kým problém neodstránia odborníci. Akonáhle zistíte akékoľvek poškodenie žeriava lebo ich častí, okamžite ich prestante používať a zavolajte odborný servis. Na základe článku 32. normy STN 27 0143 zdvíhacie zariadenie, ktorého technický stav by mohol ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, nesmie byť používané.

 

 • Nepriaznivé prostredie prevádzky

Prevádzka žeriavov v náročných prostrediach zvyšuje ich potrebu častejších revízií a dodatočnej a ochrany. Prostredia s agresívnymi chemickými prostriedkami alebo prostredia s vysokými teplotné výkyvmi sú dobrými príkladmi.

 

 • Chýbajúca dokumentácia

Výrobcom vyhotovené dokumentácie k žeriavu sú dôležité z viacerých dôvodov. Môžu urýchliť proces opravy – urýchli identifikáciu chybných komponentov. Na druhej strane obsahuje doporučenia výrobcu o údržbe a použití žeriava.

 

 • Ignorovanie doporučení výrobcu

Dokumentácie žeriavov obsahujú odporúčania výrobcov týkajúcich sa údržby a prevádzky žeriavov. Obsahujú napríklad odporúčania týkajúce sa pravidelnosti povinných revízií, bezpečnostné pravidlá používania a smernice pre pravidelné kontrolovanie žeriava operátormi. Odporúča sa ich dodržiavať, aby sa prevádzkovatelia neskôr vyhli neočakávaným problémom.

 

Technická inšpekcia SR uviedla najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú pri pri posudzovaní strojov. Niektoré z týchto chýb dotknú aj priemyselné žeriavy, ako napr.: chýbajúce označenie stroja, nevhodný a nespoľahlivý ovládací systém (poškodený kryt diaľkového ovládača), žeriav nie je vybavený zariadením na núdzové zastavenie (chybné, zlomené tlačidlo STOP), chýbajúce označenie hlavného vypínača, výstražné zariadenie nespĺňa požiadavky a predpisy (chýbajúca, chybná húkačka, v odôvodnených prípadoch aj maják).

 

Spomínané predpisy, odporúčania a smernice môžete prezrieť podrobnejšie, napríklad v dokumentácie Vašich žeriavov, v norme STN 27 0143 o prevádzke, údržbe a oprave zdvíhacích zariadení, vo vyhláške č. 508/2009 Z. z. o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zdvíhacími technickými zariadeniami a v zákone 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku a sprístupňovaní určeného výrobku na trhu.