Služby

Služby

Naším cieľom je poskytnúť vám kvalitné služby a zaistiť Vám cez naše produkty konkurenčnú výhodu vo vašom odbore podnikania. Naša spoločnosť Vám ponúka širokú škálu služieb, od návrhu riešenia až po kompletnú realizáciu zariadenia na kľúč.

Ponúkané služby:

  • Výroba, dodávka, montáž žeriavov a zdvíhacích zariadení
  • Výroba, montáž žeriavových dráh a oceľových konštrukcií
  • Rekonštrukcie a modernizácie zdvíhacích zariadení
  • Záručný a pozáručný servis žeriavov
  • Revízie, prehliadky a opravy zdvíhacích zariadení
  • Výroba, dodávka závesných prostriedkov (traverzy, závesy, vákuové manipulátory)
  • Dodávka náhradných dielov

Postup pri realizácii zákazky

Na základe vašich požiadaviek a po návšteve u vás spoločne vytvoríme návrh realizácie diela. Preveríme všetky vstupy a pripravíme Vám cenovú ponuku. Po vyjasnení všetkých otázok a podmienok a po vzájomnej dohode môže dôjsť k uzavretiu zmluvy o dielo.

Pri konštruovaní prebieha transformácia vstupných informácií vo forme požiadaviek, podmienok a potrieb na konkrétny produkt. Pri návrhu konštrukcií využíváme najmodernejšie technológie a nástroje, ktoré maximalizujú kvalitu našich riešení.

Technologická príprava výroby, zaistenie dodávok a subdodávok sú základným predpokladom pre úspešnú výrobu zariadenia. Výrobu a montáž zariadenia vykonávajú vysoko kvalifikovaní odborníci na potrebných zariadeniach.

Po preprave žeriavu na miesto montáže vykonáme montáž a skúšky v rozsahu podľa predpisov. Na dodaných zariadeniach po uplynutí záručného servisu na základe dohody ponúkame aj pozáručný servis.

 

Informácie

ŽERIAVY A ŽERIAVOVÉ DRÁHY

Projektovanie a výpočet - pri návrhu oceľových konštrukcií žeriavov a dráh prvoradou podmienkou je splnenie prevádzkových podmienok a rešpektovanie príslušných článkov v STN 27 0140, STN 33 2550, STN EN 60204-32:2009, STN EN 1993-6, STN 27 0103 a STN EN 1993-1-7 a v súlade s požiadavkami zák. č. 264/99 Z.z. , nv. č. 436/2008 Z.z. a zák.č. 124/2006 Z.z. a vyhl. MPSVR c. 508/2009 Z.z..

Výroba - oceľových konštrukcií žeriavov a žeriavových dráh je vykonávaná na základe zaradenia konštrukcie do výrobných skupín podla STN EN 1090-2, za podmienok stanovených v zák. č. 264/99 Z.z., nv. č. 436/2008 Z.z. a zák.č. 124/2006 Z.z. a vyhl. MPSVR 508/2009 Z.z., STN 270140 a predpisov súvisiacich.  Výroba elektroinštalácie spĺňa požiadavky STN 33 2550, STN EN 60204-1, STN EN 60204-32:2009 a STN EN 60529

Montáž - Montáž je vykonaná na mieste prevádzky za podmienok stanovených v zák. č. 264/99 Z.z., nv. č. 436/2008 Z.z. a zák.č. 124/2006 Z.z. a vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z., Ak sa žeriav montuje na existujúcu dráhu, musí byť doložené písomné zameranie žeriavovej dráhy podľa STN EN 1993-6 a STN EN 1090-2 a odborná skúška prívodu elektrickej inštalácie. 

Skúšky - sa vykonávajú podľa zák. č. 264/99 Z.z., nv. č. 436/2008 Z.z. a zák.č. 124/2006 Z.z. a vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. v rozsahu stanovenom STN 27 0142, STN 33 2550 a STN EN 60204-32:2009

Prevádzka, údržba - prevádzka, údržbárske a opravárenské práce musia byť prevedené podľa zák.č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z.z., odborne v súlade s technickou dokumentáciou žeriava s príslušnými normami. Žeriav smie riadiť a obsluhovať len osoba, ktorá je vyškolená a zaučená, vlastniaca oprávnenie v zmysle zák.č. 124/2006 Z.z., vyhl.č. 508/2009 Z.z., STN 27 0143 a ovláda predpisy pre obsluhu zariadenia.

Počas prevádzky žeriavu je potrebné v stanovených intervaloch vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky podľa vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z..

BGB SOLUTIONS S.R.O.

ZLIEVARENSKÁ 2269/3

945 01 KOMÁRNO

TELEFÓN:

+421 907 240 165

EMAIL: ZERIAVY@BGB.SK

Copyright © 2019 by BGB Solutions, All rights reserved!
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.